Məasir  adlım adamlarin Biyografisi      

 

 

A – A – A - A

 

Abbasaga  təbrizi

Abdulrəhimxan  mirza

Abyan  aleksaner

Adhəm  abbas

Adhem  həsən

Adhəm  salih

Adiluddolə  jəvan

Adl  Dr.gulamriza

Adl  Dr.yəhya

Adl  M.məjid

Adl  mustafa

Adl  yusif

Adl ahmədhuseyin

Adl təbatəbayi  abdulriza

Adl təbatəbayi  m-driza

Adl təbatəbayi  murtaza

Adlulmulk

Aftandyeliyans  ojun

Agabalaxan  təbrizi

Ahmədşah gajar

Ali  musuyo

Amid  Dr. Musa

Amin  Dr.rəfi

Amin  Dr.şəfi

Amin  huseyin

Amin  murtaza

Amin  sərləşgər mahmud

Amini  allamə

Amirpərviz  amirhuseyin

Amirxiz  ismayıl

Angəji  mirzaəbolhəsən aga

Arani  Dr.təgi

Arastə  nadir

Ardəbili  gasımaga

Arəbzadə rəssam

Arfəolmolk  jəlili

Ariyənpur  yəhya

Arjəngi  mirmusəvvər

Arman  hospiyan

Arməgani  behruz

Asefoddolə

Aşrəfzadə  mahmudxan

Azd  abilfəzl

 

 

 

B -  C - Ç

 

 

Badamçi

Bagban  husezinxan

Bagçiban  huseyin

Bagdarsariyan

Bagirxan  salar mlli

Bahadur  ismayil

Bahaduri  kərimpaşa

Barbud  isa

Baskuryel  havard

Behrəngi  səməd

Bəradəran  tumaiyan

Bəraheni Dr.riza

Bigcəxani

Bigləri  heydərgoli

Bina  Dr.aliəkbər

Biriya  məhəmməd

Cəm  mahmud

Çokazyan  babgon

Davaçi  hajali

Dəbir sohrabi  aliakbər

Dehgani  aşrəf

Dehgani  behruz

Diba  abdulali

Diba  abdulhuseyin

Diba  dəbirussaltənə nəsrullah

Diba  Drşfiridun

Diba  fərəh pəhləvi

Diba  mahmud

Diba  mehdi

Diba  sərləşgər muhsun

Diba  yəhya

Dr  judət

Dr.şezxulislamzadə

 

E – F – G – H -

 

Edalətmirza  abulgasim

Eslayan  emanoel

Estepatiyan  estepan

Etimadudolə

Etisami  pərvin

Etisami  yusuf

Fəlani  Dr.ali

Fərmanfərmaiyan  abbas

Fərmanfərmayan  məhəmmadvəli

Fərşi  mirza ağa

Fərzanə  məhəmmədali

Fəttah ağa şəhidi  hacmirza

Fiyuzat  abulqasim

gənceyi  cavad

Gənceyi  M.rıza

Gənceyi  mirza alinəqi

Gənizadə

girigoriyan

Giyasi  seyid abdulhəmid

Gulamriza xan(sərdaraşrəf)

Hadi  Dr.əbdulla

Havansiyan (yusuf)

Hayir aptiyan  aslan

Həkimi  ibrahim

Həkimi  musa

Hekmət  mehdixan

Hekmət  səyit

Hənifinəjad  məhəmməd

Həriri  məhəmmədaga

Heşmət  behruz

Həştrudi  muhsun

Həştrudi  şeyxismayıl

Həvansiyan  vartan

Heydər xan  amogli

Heyət  Dr.cavad

Heyyət  aliağa

Hospiyantes  yusufxan

Hujətulislam  məhəmmədtagi

Hujjət  məhəmməd aga

Hujjətulislam  ismayil

 

 

 

I –J – K - L

 

 

Ibrahim zade raziye

Igbalulsultan

Imami  syidəhmed

Irəjmirya

Iskəndər  mirza

Iskəndəri  amirnusrət

Jəfəri  allamə məhəmmədtəgi

Jəhanbani  sərləşgər mənsur

Jəhangir  mirza şahzadə

Jəhanşahi  abdulali

Jəhanşahi  mənsur

Jəhanşahi  mirza şəfi

Jəhanşahi gulamhuseyin

Jəhanşhi  miryarəfi

Jəm  firidun

Jəvan  abulgasim

Jəvan  Dr.musa

Jəvanşir

Karakaş  hayk

Karnək  abdulali

kazimzadə(iranşəhr)

kərbəla  ali misyo

Kəsrəvi  ahməd

ləli

Leylavayi  aliəsgər

liqvani  isa

 

 

M – M – M - M

 

 

Mahmud  mahnud

Maliki  abulhəsən

Maliki  aliakbər

Mamagani  şeyx asdulla

Məfaxirulmulk  alinəgi

Məfxəm  ishəq

Məhəmməd  həsən xan

Məhimən  Dr.huseyin

Məlik  aslaniyan  emanuel

Məlik  mənsur

Məliki  xəlil

Məlikultuccar  miza lutfali

Məşayegi ahməd

Milani  hac seyid haci ağa

Minasiyan  aşut

Mirkərim bəzzaz

Mirza  cavad

Mirza  fəzləli ağa

Mirza abdulkərim imamcumə

Mirza ağa  təbrizi

Mirza lutfəli ağa

Mubəyyin .Dr

Mucəyir muləvi Dr.həbib

Muctəhid  mirza abdulla

Muctəhid  mirza khəlil ağa

Muctəhid  mirza mustafa

Muctəhid  mirzasadig ağa

Muctəhidi  Dr.yusuf

Mudərris  qamusi

Muləvi  mirza məhəmmədali

Mumtazuddulə  ismayil xan

Murtəzəvi  mirza ahməd

Murtəzəvi  seyid murtəza

Muşirussaltənə

Mustəşaruddolə  mirza

Mutəmiduddticar  mirzahəsən

 

N – O - P - Q

 

 

Nabdil  alirıza

Nasiri  nasirəddin

Natig  mirzaali

Natiq  mirkərim

Natiq mirza  cavadxan

Nayibulvilayə təbrizi  əhməd

Nəxcivani

Neysari  abbasquli

Nisari  əmirhişmət

Nizamululəma

Nizauddulə  huseyinquli

Nubəri

Nusrət muyəffəri  həsənəli

Nutgi  həmid

Ohanjaniyan  emanoel

Pakrəvan  fətulla

Pakrəvan  mahmud

Papaziyan  hakup

Patmagoriyan

Pənahi  abulgasim

Pənahi  ibrahım aga

Pənahi  jəfər

Pənahi  M.əsgər

Pesyan  məhəmmədtəgi kolonel

Petroxan

Pırens  daniş  arfəolmulk

Pirniya  həsən(muşiruddolə)

Pişevəri  cəfər

Qacar  abulfətmirza

Qacar  məhəmməd huseyin

Qaim maqam  abdulrəhim xan

Qamusi  mudərris

Qari ağa  şeyxabdulrəhim

Qazi təbtəbayi  ayətulla

Qazimirza  baqirağa

Qərəbaği  artişbud  abbas

Qəzvini  hacrəhim ağa

Qiyami  zeynəlabidin

 

 

R – S - Ş

 

 

Rədi  azərəxş

Rəfət  tagi

Rəyisiniya  rəhim

Rizazadə  şəfəg

Ruşdiye  həsən

Sadig sadig  mustəşaruddolə

Sadigi  abdulla

Sadigulmulk

Saginiyan zura

Sahib  cəmı

Sahibgaləm  Dr.tagi

Saidi  Dr.golamhusezin

Saidolmulk  abdulrəhim

Saidulmulk  abdulrəhim

Salamola  javid

Sarigoli xan(salar)

Sədəgiyani  mirza aliakbər

Sədr sigətulislami abulsəsən

Səduddolə  javadxan

Şəfəgət  arteşbod jəfər

Şəfi xan  saidulmulk

Səfiniya  gulamriza

Səfvət  şeyxməhəmməd ali

Səhənd

Şəhriyar  məhəmməd huseyin

Səniulsəltənə  ibrahim

Şərəfuddolə  ibrahim

Şəriətmədari  ayətullah kazim

Şərifzadə

Sərraf  hacriza

Sərraf  hajməhəmmədtagi

Sərtipyadə

Səttarxan  sərdar mli

Seyf  abdulla

Seyidimami  ahməd

Şeyx salim

Şeyxibrahim  zənjani

Sigətulislam  mirzaali

Soheyli  mirza ahməd

Suheyli  ali

Şujauddolə

Sultan  algəraitəbrizi

Sultan alixan

Surisrafil  gasim

 

 

T – V – X – Y – Z

 

Taher  məhəmməd

Tahirzadə  behzad tabrizi

Talbuf  abdulrəhim

Təbatəbayi təbrizi allamə

Təgiyadə  həsən

Təlie  bagir

Terbiyet  məhəmmədali

Təvəkkuli  M.təgi

Vaiz  mirza huseyinxan

Valatəbar  əbulfəth

Vartan  salaxaniyan

Vəkili

Vəkili  əli

Vəkilulməlik  asdullaxan

Vəli qasimxan

Vəyəndə  təbrizi mehdi

Vicuyə  məhəmməd baqir

Vqayei məşkut  aliakbər

Xaçaturiyan  sanasar

Xakçiyan  samuel

Xamineyi  jəfər

Xamineyi  mirzajəfər

Xan xan  bəsirulsəltənə

Xiyabani  şeyxməhəmməd

Xuni  haj məhəmmədaga

Yavər əliqulixan

Zehtabfərd  rəhim

zəka  yəhyaZəkauddolə sirajmir

Zənjani  mirza abdullah

Ziyauddolə

Ziyaulsədr

Ziyaululəma  abulgasim