Biyogırafı

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri birinci durə şurayi milli məclisində

(1285 ,mehr ayından 1287,tir ayınaqədər )

 

 Talbuf  əbdulrəhim

 Fərşi təbrizi  mirza ağa

 Təbrizi  mir haşım

əhsanuddulə  həsən xan

Mustəşaruddoləxan 

 Təqizadə  seyid həsən

 Isfahani  mirza ağa

 Miza fəzləli

 Həriri  məhəmməd ağa

 əşrafuddolə kəlantər  ibrahim

 Hidayətulla  mirza

 Şehid təbrizi mirza ibrahım

Xoy imam cuməsi  yahya

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri ikinci durə şurayi milli məclisində

(1285 ,mehr ayından 1287,tir ayınaqədər )

 

 Fərşi təbrizi

 Dehxor ərqani  rıza

ərdəbili  seyid cəlil

Mutəmiduttucar həsən

Qəyvini  əhməd ağa

 Vəkili  rıza xan

 Musavat  məhəmmədrıza

 Nəcat  məhəmməd

Nobəri  ismayıl xan

 Həkimulmulk  ibrahim

 Muntəsirussultan sadiqxan

Tərbiyət məhəmməd əli

 Muinulruəya sadiqi əbdullah

 Xiyabani  şexməhəmməd

 Həştrudi  şeyx ismayıl

 Xamineyi  şex məhəmməd

Şeyx ibrahim  zəncan

 

 

 

 

 

 

Üçüminci və durdumünci məclisdə təbriz dən məclis vəkili yoxiydi ,sadəcə kolli azərbaycan tərəfidən iki məclis vəkili , biri zəncan və obiri savcabulag şəhərləridən huzurları vardı .

Bunun dələlini bulməx üçün burani kilik edin lütfən

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri beşinci durə şurayi milli məclisində

)1302 ayər ayından ,1304 bəhmən ayına qədər)

 

Dəbir əzəm fərəcullah

Vəhidudulə  mahmud xan

 ədl yusuf xan

Tehrani  məhəmməd  vəli

 Diba şahsəvən əbduləli

Firuz məhəmməd vəli

 Iskəndəri  seyfulla

Rənima  zeynəlabidin

Liqvani  lutfulla

 əzimi  baqirxan

Musədiqulmulk  rəbi

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri altıminci durə şurayi milli məclisində

(1305 tir ayından , 1307 murdad aynaqədər)

 

 Cəvanşiri  valizadə

əmin Dr.rəfi

 Iskəndəri  əmir nusrət

 Musədiqulmulk  rəbi

Diba şahsəvən əbduləli

 Siqətulislami  əbulhəsəni

ədl yusuf xan

Firuz məhəmməd vəli

Liqvani  lutfulla

 Fərşi təbrizi miza ağa

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri yedinci durə şurayi milli məclisində

(1307 mehr ayından , 1309 aban ayına qədər)

 

Diba şahsəvən əbduləli

Qəyvini  rəhim

 Futuhi  musa

 Gənceyi  əlinəqi

Firuz məhəmməd vəli

 Iskəndəri  əmirnusrət

Musədiqulmulk  rəbi

Fərşi təbriyi  mirza ağa

 

Muin ruəya sadigi əbdullah

 ədl  zusuf xan

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri segizinci  durə şurayi milli məclisində

 (1309 azər ayından , 1311 dey ayına qədər )

 

 Tərbiyat  məhəmməd əli

Bastani  rızaquli

 Liqvani  isa

Çayçi  əli

 Iskəndəri  əmirnusrət

 Seqətulislami  əbulhəsən

 Futuhi  musa

 Fərşi təbrizi  mirza ağa

 Musədiqulmulk  rəbi

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri doqqözunci  durə şurayi milli məclisində

 (1311 isfənd ayından , 1314 fərvərdin ayına qədər )

 

ا Fərşi təbrizi  mirza ağa

 Liqvani  isa

 Bastani  rızaquli

Imami xoyi  cavad xan

 Iskəndəri  əmir nusrət

 Futuhi musa

 Siqətulislami  əbulhəsən

 Tərbiyət  məhəmməd əli

Musədiqulmulk  rəbi

 

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onumici durə şurayi milli məclisində

 ( 1314 xurdad ayından , 1316 xurdad ayına qədər )

 

Muinulruəya sadiqi

Liqvani  isa

əmin  mutaza

 Fəri,i  məhəmməd təqixan

 Iskəndəri  əmir nusrət

Futuhi   musa

Siqətulislami  əbulhəsən

Tərbiyət  məhəmməd əli

Musədiqulmulk  rəbi

 Fərşi təbrizi  mirza ağa

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onbirimnci durə şurayi milli məclisində

(1316 şəhrivər ayından , 1318 şəhrivər ayına qədər )

 

Musədiqulmulk  rəbi

əmin  murtaza

Fərşi   qulamhuseyin

 Isfahan  jəfər

Tərbiyət  məhəmməd əli

Liqvani  isa

Rəfi,i   məhəmməd təqi xan

Iskəndəri  əmir nusrət

Siqətulislami  əbulhəsən

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onikimnci  durə şurayi milli məclisində

 (1318 aban ayından , 1320 aban ayina qədər)

 

Musədiqulmulk  rəbi

 Fərşi   qulamhuseyin

Isfahan  jəfər

Isfahaniyan  məhəmməd ibrahim

Rəfi,i   məhəmməd təqi xan

Liqvani  isa

Çayçi  əli

Tərbiyət  məhəmməd əli

 

Siqətulislami  əbulhəsən

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onüçümici durə şurayi milli məclisində

 (1320 aban ayından , 1322 azər ayına qədər )

 

Çayçi  əli

Fərşi   qulamhuseyin

 Sakiniyan  sührab

Xisroşahi  məhəmməd

Isfahan  jəfər

Isfahaniyan  məhəmməd ibrahim

Rəfi,i   məhəmməd təqi xan

Siqətulislami  əbulhəsən

 

Liqvani  isa

Musədiqulmulk  rəbi

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri ondurduminci durə şurayi milli məclisində

 ( 1322 isfənd ayından , 1326 dey ayına qədər )

 

 

Iskəndəri  əmir nusrət

 Sərtip zadə  asgər

Pişəvəri  mir  cəfər

 Ipəkçiyan  fəthəli

 Rəhimzadə  zeynəlabidin

 Muctəhidi  Dr.  yusif

 Sadiqi   abulhəsən

Siqətulislami  əbulhəsən

 Pənahi  M.əsgər

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onbeşiminci durə şurayi milli məclisində

 (1326 tir ayından , 1328 murdad ayına qədər )

 

Iskəndəri  əmir nusrət

Liqvani əbulqsim

 Gənceyi  cavad

Xuyilər  məhəmməd təqi

 Nasiri  nasirəddin

 Məliki   əliəkbər

  Mamaqani  şeyx əsdulla

 Muctəhidi  Dr. yusif

 

 

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onaltıminci durə şurayi milli məclisində   

(1328 bəhmən ayından , 1330 bəhmən ayına qədər )

 

 Sərtip zadə  əsgər

 Imami  seyid əhməd

 Sigətulislami musa

 Pənahi  həbibulla

 Gənceyi  cavad

 Muctəhidi  əbdulhuseyin

 Sədri  təbrizi  nasir

Iskəndəri  əmir nusrət

 Muctəhidi  Dr. yusuf

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onyettiminci durə şurayi milli məclisində

 (1331 ordibeheşt ayından ,1332 murdad ayına qədər )

 

Gənceyi   cavad

 əngəci  seyid məhəmməd əli

 Mudərris  əliasgər

 Məliki  Dr.əbulhəsən

 Şəbistəri   seyid mutaya

 Xəlxali  seyidi cavad

 Bahaduri  əhməd

 Milani  seyid ibrahim

 

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri onsəgiziminci durə şurayi milli məclisində

(1332 isfənd ayından ,1335 fərvərdin ayına qədər )

 

 Imami  seyid əhməd

 əfşar  rıza

 ərdəbili M. biyuk

 əmir  ibrahimi bərzag

Bahaduri  əhmad

 ədl Dr. qulamrıza

 Bina  Dr.əliəkbər

Iskəndəri  əmir nusrət

Sigətulislam  musa

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri ondoquzuminci durə şurayi milli məclisində (1335 xurdad ayından , 1339 xurdad ayına qədər )

 

Sigətulislam  musa

 Şəfi əmin Dr.məhəmməd

Dihim  Dr.məhəmməd

Iskəndəri  əmir nusrət

 ərdəbili  M. biyuk

ədl  Dr. qulamrıza

 Bina  Dr. əliəkbər

Imami  seyid əhməd

Bahadur  əhməd

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri yirmiminci durə şurayi milli məclisində

  ( 1339 isfənd ayından , 1340 ordibeheşt ayına qədər )

 

Muctəhidi  Dr. yusuf

şəfi əmin  Dr.məhəmməd

 bahaduri  əhməd

Dihim  Dr.məhəmməd

iftixar həştrudi  həsən

 ibrahimi dəryayi  mehdi

 musa  əmin məhəmməd huseyin

ərdəbili M. biyuk

 

 

 

sərtipzadə əsgər

 

Təbrizin məclis vəkilləri yirmibiriminci durə şurayi milli məclisində

(1342 mehr ayından , 1346 mehr ayına qədər )

 

 

şəfi əmin  Dr.məhəmməd

 Həgşinas  əhməd

Cəhanşahi  əbulfəth

 Pizişgi  mənuçihr

Şəkiba  huseyin

zehtab fərd  rəhim

 Rəsi  bagmişə  əsgər

 ədl  Dr.qulamrıza

Dihim  Dr.məhəmməd

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri yirmiikiminci durə şurayi milli məclisində

 (1346 mehr ayından 1347 bəhmən ayına gədər )

 

Pizişgi  mənuçihr

Sədəgiyani  zadə  kazim

 Cavadi  cəfər

 Pedrami  səyid

Həgşinas  əhməd

 Məliki De. əhməd

 Şəkiba huseyin

Dihim  Dr.məhəmməd

şəfi əmin  Dr.məhəmməd

Cəhanşahi  əbulfəth

ədl  Dr.qulamrıza

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri yirmiüçüminci durə şurayi milli məclisində

( 1350 şəhrivər  ayından 1354 murdad ayına qədər )

 

Pedrami  səyid

 Xətib timsar  qulaməli

Sədəgiyani  zadə  kazim

Həgşinas  əhməd

Pizişgi  mənuçihr

Cəhanşahi  əbulfəth

ədl  Dr.qulamrıza

şəfi əmin  Dr.məhəmməd

Dihim  Dr.məhəmməd

 

 

 

 

Təbrizin məclis vəkilləri yirmidordumunci durə şurayi milli məclisində (1354  şəhrivər ayından 1357 bəhmən ayına qədər )

 

Rəhimzadə xoyi  mustafa

 Bəni əhməd   əhməd

Pizişgi  mənuçihr

ədl  Dr.qulamrıza

Cavadi  səyid

 Ishaqnəjad  məhəmməd huseyin

 Cavadi cəfər

Liqvani  firuz

 Mirzalu  huseyin

 

 

 

 

 

Mənbə : nuxbeqne siyasie iran durduncü sayısı

Birinci çap 1372 sayfə: 483

Yazar : zuhrə şəci,i

Bukitabda talbuf (birinci durədə) ve ibrahim zəncani (ikiminci durədə) adları yoxiydi .

 

Təbrizin məclis vəkilləri birinci  durə şurayi islami  məclisind