دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

مجيد  امين مويد

      محل و سال تولد:

تبريز1309  شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

مترجم و نويسنده

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

………………………………………….

آثار:

 

برگشت به ليست