دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

محمدعلی  حسينی

      سال ومحل تولد:

تبريز – 1332 شمسی

      محل سکونت فعلی:

برلين (آلمان)

      عرصه فعاليت:

ادبيات ترکی آذری

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

………………………………………….

آثار:

 

*       

 

 

برگشت به ليست