دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

سيروس مددی

محل و سال تولد:

تبريز – 1336 شمسی

 محل سکونت فعلی:

کلن (آلمان)

 عرصه فعاليت:

پژوهش در مسايل ملی و ترجمه

 امکان ارتباط:

 

mcirusmadadi@freenet.de

 

 

 

 

 

بيوگرافی :

  

 

 

 

برگشت به ليست