تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی و آثار

shahla@aghapour.de

 

de.geocities.com/shahla_aghapour

 

www.aghapour.de

برلين(آلمان)

نقاشی

آقاپور  شهلا

info@floransahmet.com

استانبول (ترکيه)

نقاش

احمدپور  فلورانس

 

سوئد

نقاشی

اردوان  سودابه

 

ايران

نقاشی

 افشين راد  شيرين

 

 

 

ايران

نقاشی

امداديان   داود

 

 

 

ايران

نقاشی

امداديان  يعقوب

 

 

 

ايران

نقاشی

امداديان ايوب

 

ايران

نقاشی

امين سلماسي بهراد

 

 

 

ايران

نقاشی

ايزد پناه .....

 

تبريز

خوشنويس

بخت شکوهی  ابراهيم

 

تبريز

کاريکاتور

بقال اصغری  رحيم

 

تبريز(ايران)

نقاشی

بيداردل  اسماعيل

 

ايروان (ارمنستان)

نقاش

بنی حسن    نينا

 

 

 

برلين(آلمان)

نقاشی

به کلام  اکبر

 

 

 

 

نقاشی

پتگر جعفر

 

 

 

تبريز(ايران)

خوشنويس

تقی زاده

 

 

ايران

نقاشی

توحيدی  حبيب

 

تبريز(ايران)

خوشنويس

جديدالاسلام  رسول

 

تبريز(ايران)

شهر سازی و نقاشی

حسين زاده  دلير

 

 

 

ايران

نقاشی

رحيمی  زکيه

 

 

تبريز(ايران)

خوشنويس

رسام حقيقی  حسين

 

 

 

 

 

 

ايران

خوشنويس

 رسام نخجواني مرتضی

 

 

 

ايران

نقاشی

سليمانپور  جواد

 

 

 

ايران

نقاشی

شريفی   مرتضی

 

 

 

تبريز(ايران)

خوشنويس

صيرفی  حبيب اله

 

 

 

تبريز(ايران)

خوشنويس

عليزاده ارسی  جمليه

 

تبريز(ايران)

نقاشی

عباچی زاده   جمشيد

 

ايران

نقاشی

عمامه پيچ   يعقوب

 

ايران

نقاشی

فاسونکی  محمد

 

ايران

نقاشی

 فكور   وجيهه

 

ايران

نقاشی

گنجی    پريوش

 

لندن(انگلستان)

محقق در عرصه نقاشی

کريم زاده تبريزی

محمدعلی

 

 

 

ايران

تئاتر- نقاشی

کوهپايه  علی

majdiminiaturist@yahoo.com

تبريز(ايران)

نقاشی

مجدی  رسول

 

 

 

تبريز(ايران)

نقاشی

مقبلی   ابراهيم

 

 

 

تبريز(ايران)

خطاط

ميرزايی نوبر  حميده

 

تبريز(ايران)

نقاشی

موتمنی  طباطبايی رفيع

 

 

 

تبريز(ايران)

خطاطی

وثيق  منصوره

 

ايران

نقاشی

نخجوانی  فيروز

nakhjavani.com/index.htm

 

ايران

نقاشی

نخجوانی  مجتبی

 

ايران

نقاشی

نوبهار  جواد

 

ايران

نقاشی

نورمحمدزاده  ناصر

 

تهران

نقاشی

نوريان   محمد