دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

علی عطائيه   (نجار اوغلو)

      محل و سال تولد:

تبريز 1311  شمسی

      محل سکونت فعلی:

تبريز

      عرصه فعاليت:

شعر

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست