تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی وآ ثار

 

 

 

ايران

مترجم-نويسنده

اصفهانيان  داود

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

ارک حسن

r2aghnami@hotmail.com

انگلستان

نويسنده

اغنمی  رضا

 

 

نويسنده و محقق

امير قاسمی  مينو

  monireh@t-online.de

هانوفر(آلمان)

مسايل زندانها

برادران خسروشاهی  منيره

 

ايران

نويسنده

برادران شگوهی

/www.baraheni.com

کانادا

نويسنده-شاعر

منتقد ادبی

براهنی    رضا

 

ايران

محقق

ترابی طباطبايی

 

تبريز(ايران)

محقق

ترابی  دکتر علی اکبر

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

توحيد

 

تبريز(ايران)

محقق ادبی

چايلی صمد

(زينالی)

 

 

تبريز(ايران)

نويسنده

 

خاماچی  بهروز

Khosroshahi@Khosroshahi.net

ایران

نويسنده

 روحانیت

خسروشاهی   هادی

hamid.d@shaw.ca

کانادا

نويسنده 

داديزاده تبريزی  حميد

 

ايران

نويسنده و مترجم

 

ديلمقانی موحد

محمد

 

تبريز(ايران)

نويسنده

رئيس نيا  رحيم

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

رجب پور

 

 

 

آلمان

محقق مسايل ملی

رضائی   بيژن

 

تبريز(ايران)

نويسنده

سرداری نيا  صمد

 

تبريز(ايران)

نويسنده( مقالات)

سليمانی

 

 

 

ايران

محقق

سلطان قرايی .....

 

 

 

ايران

محقق

سيد سلامت

مير علی

 

فرانسه

محقق

طباطبائی  جواد

 

 

 

 

تبريز(ايران)

 

طباطبائی  مجد

غلامرضا

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

عالی   رضا

 

 

 

ايران

محقق

عليزاده  جمشيد

0089411    5530702

تبريز(ايران)

پژوهشگر

عليزاده پروين

 

سوئد

نويسنده

فرزانه     محمدعلی

 

تبريز(ايران)

نويسنده

فرنود غلامحسين

 

 

 

ايران

نويسنده

فرهنگی  حسن

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

فيض الهی وحيد

حسين

mfiouzat@yahoo.com

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

فيوضات  مسعود

 

لندن(انگلستان)

ترکلوک

گنجه ای  تورخان

mojaradam26.persianblog.com

تهران

نويسنده داستان

کربلايی لو  مرتضی

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

کوچه باغی

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

لوائی

 

تبريز(ايران)

نويسنده

ناهيدی آذر  عبدالحسين

 

ايران

محقق

نقی    ميرعلی

 

تبريز(ايران)

نويسنده

( مقالات)

همراز   رضا

 

تهران(ايران)

نويسنده

هيئت   دکتر جواد

 

 zohre_az@yahoo.com

 

تبريز(ايران)

نويسنده

وفائی   زهره

 

تبريز(ايران)

نويسنده

و فی