دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

اعضاي پيوسته فرهنگستان

 

سليم نيساري

 

سال تولد:

1299

محل تولد:

تبريز

 

مدارج تحصيلي

رشتۀ تحصيلي

نام دانشگاه

کشور و شهر

زمان تحصيل

 كارشناسي

ادبيات فارسي و علوم تربيتي

تهران

ايران - تهران

1321-1317

كارشناسي ارشد

علوم تربيتي

لندن

انگليس - لندن

1330-1328

دكتري

علوم تربيتي - زبانشناسي

اينديانا

آمريكا

 1333-1330

دكتري

زبان و ادبيات فارسي

تهران

ايران - تهران

ناتمام

 

 

 

كتابها

- تمبرهاي ايران، 1339، چاپ دوم، 1340.

- كليات روش تدريس، چاپ اول، 1344، چاپ سوم، 1355.

- تدريس زبان فارسي در دبستان يا آموزش‌هنرهاي زبان، 1344.

- نمونه‌هايي از آثار جاويدان شعر فارسي، 1350.

- غزلهاي حافظ، نشريه مؤسسه فرهنگي منطقه‌اي، 1353.

- مقدمه‌اي بر تدوين غزلهاي حافظ، 1367.

- غزلهاي حافظ، براساس 43 نسخه خطي سده نهم، به خط استادسلحشور، چاپ اول، ارديبهشت 1371، چاپ دوم، الهدي، آذر 1371.

- دفتر ديگر سانيها در غزلهاي حافظ، جلد اول، تهران، سروش 1373.

- دستور خط فارسي، پژوهشي درباره پيوستگي خط فارسي با زبان فارسي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374.

- ديوان حافظ، براساس 48 نسخه خطي سده نهم. تهران، انتشارات سينانگار و اسرار دانش، 1377.

- نسخه‌هاي خطي حافظ (سده نهم)، شيراز، مركز حافظ شناسي، 1380.

- ديوان حافظ، مستند بر نسخه‌هاي خطي سده نهم - به خط استاد امير احمد فلسفي، همراه با مينياتورهايي از استاد محمود فرشچيان، تهران، انتشارات يساولي، 1381.

 

 

 

 

مقاله‌هابه زبان فارسي

- خط فارسي بايد اصلاح شود، روزنامه كيهان، از شماره 7371 (2 اسفند ماه 1346) تا شماره 7392 (28 اسفند 1346).

- دستور خط فارسي، مجله بنياد فرهنگ، 1343.

 

مقاله‌ها به زبان  انگليسي

 

- Transliteration of  Oriental Words into Latin Characters, Journal of the Regional Cultural Institute, Vol. 1, No. 3, Summer 1968.

- The Development of Persian Letter Shapes, with Special Reference to the Teaching of Handwriting to Beginners, Journal of the Regional Cultural Institute, Vol. Iv, 1971, p. 139-163.

 

 

برگرفته از سايت : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

www.persianacademy.ir

 

برگشت به ليست