دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

ناصر  نور محمد زاده

      محل و سال تولد:

تبريز  1332   شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:
 
شركت در بيش از 100 نمايشگاه گروهي و انفرادي

 

برگرفته از سايت:   /www.tehranartexpo.com

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست