دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

اعضاي پيوستۀ فرهنگستان

 

بهمن سركاراتي

 

سال تولد:

1316

محل تولد:

تبريز

 

مدارج تحصيلي

رشتۀ تحصيلي

نام دانشگاه

كشور و شهر

زمان تحصيل

كارشناسي 

زبان و ادبيات فارسي

تبريز

 ايران - تبريز

1336 - 1339

كارشناسي ارشد

 

 

 

 

دكتري

زبانشناسي و زبانهاي باستاني

تهران

ايران - تهران

1347-1349

 كتابها  :

- اوستا و هنر نو (تاليف).
-
دين ايراني بر پايۀ متنهاي معتبر يوناني (ترجمه)، نشر قطره، چاپ اول، تهران، 1377.
-
اسطورۀ بازگشت جاوداني  (ترجمه)، نشر قطره، چاپ اول، تهران، 1378.
-
كارنامۀ شاهان در روايات سنتي ايران (ترجمه)، انتشارات دانشگاه تبريز، 1350.

- سايه‌هاي شكارشده (شامل بيست مقاله)، نشر قطره، چاپ اول، تهران، 1378.

- بررسي جامع زبان فارسي باستان و آثار بازماندۀ آن (زير چاپ).

- بررسي ريشهشناختي افعال زبان فارسي ( آمادۀ چاپ ).

مقاله‌ها

 

- پري (تحقيقي در حاشيۀ اسطورهشناسي تطبيقي)، مجلۀ دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 97-100، س 23، 1350، ص 1-32.

- مرواريد پيش خوك افشاندن (يك مثل ايراني در كتاب عهد جديد) تكمله (پيشنهادي دربارۀ اتيمولوژي واژۀ مرواريد)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شماره 108، س 25، زمستان 1352، ص 468-491.

- اخبار تاريخي در آثار مانوي ( 1- ماني و اشكانيان)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 111، س 26، پاييز 1353، ص 339-361.

- اخبار تاريخي در آثار مانوي ( 2- ذكر اخبار اردشير بابكان)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 112، س 26، زمستان 1353، ص 405-420.

- اخبار تاريخي در آثار مانوي ( 3- ماني و شاپور)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 114، س 27، تابستان 1354، ص 209-248.

- اخبار تاريخي در آثار مانوي ( 4- ماني و بهرام)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 116، س 27، زمستان 1354، ص 498-524.

- گرز نياي رستم (نكته‌اي دربارۀ شيوۀ تصحيح شاهنامه)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 115، س 27، پاييز 1354، ص 323 - 338.

- توضيحي دربارۀ وجه تسميه دهخوارقان، سيمرغ، 1355، شمارۀ 4، ص 115.

- رستم ( يك شخصيت تاريخي يا اسطوره‌اي؟)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه مشهد، 1355، سال 12، ش 2، ص161-192.

- بنيان اساطيري حماسۀ ملي ايران، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 125، س 30، بهار 1357، ص 1-61.

- دير، وين يا دين؟ (تصحيح مجدد بيتي از شاهنامه)، مجلۀ بنياد شاهنامه‌شناسي سيمرغ، 1357، شمارۀ 5، ص 28-36.

- شيرين‌سخن (پيشينه هند و اروپايي يك اصطلاح شاعرانه)، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تبريز، شمارۀ 135-136، س 33، تابستان و پاييز 1369، ص 48-63.

- افسانه آب حيات در اسكندرنامۀ نظامي و روايات ديگر داستان اسكندر، مجموعه مقالات کنگرۀ بين‌المللی  بزرگداشت نهمين سدۀ تولد نظامی گنجوی، 1370، ج 2، ص 227-241.

- سلاح مخصوص پهلوان در روايات حماسي هند و اروپايي، جشن‌نامۀ مرحوم زرياب خویی، يکي قطره باران، 1370، ص 671-707.

- زبان كهن آذربايجان، نامۀ فرهنگستان، 1374، سال 1، شمارۀ 1، ص 51-73.

- ملاحظات ريشه‌شناختي دربارۀ واژه‌هاي فارسي "مه، نخچير، بيگانه، بيمار"، نامۀ فرهنگستان، 1374 ، سال 1، شمارۀ 3، ص 26-33.

- بازشناسي بقاياي افسانۀ گرشاسب در منظومه‌هاي حماسي ايران، نامۀ فرهنگستان، 1376، سال 3، شمارۀ 10، ص 5-38.

- دربارۀ فرهنگ ريشه‌شناختي زبان فارسي و ضرورت تدوين آن، نامۀ فرهنگستان، 1377، سال 4، شمارۀ 13، ص 21-72.

- جابه‌جايي اساطير در شاهنامه.

- پهلوان اژدركش در اساطير و حماسۀ ايران، مجلۀ دانشکدۀ ادبيات دانشگاه فردوسی مشهد.

- طرحي براي گردآوري لغات دخيل هندي در زبانهاي ايراني.

 

برگرفته از سايت : فرهنگستان زبان و ادب فارسی

www.persianacademy.ir

 

 

برگشت به ليست