دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

 

 

 

 

 

      نام و نام خانوادگی:

جواد سليمان پور

      محل و سال تولد:

تبريز 1344  شمسی

      محل سکونت فعلی:

ايران

      عرصه فعاليت:

نقاشی

      امکان ارتباط:

 

 

 

 

 

بيوگرافی:

 شركت در تعداد زيادي نمايشگاه گروهي و انفرادي

 

 برگرفته از سايت:   /www.tehranartexpo.com

       

 

………………………………………….

     آثار : (لطفاء روی عنوانها کليک کنيد.)

*       

 

 

برگشت به ليست