دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

حسن تقی زاده( معروف به کرماني)

 

خوشنويس معاصر، آقای تقی زاده( معروف به کرماني) يکی از خوشنويسان نامدار آذربايجان است. او در سال 1340 در خانواده ای هنر دوست در تبريز متولد شد. وی در زادگاه خود تحصيلاتش را ادامه داد. او هنر خوشنويسی را در سال 1356 با شرکت در کلاس استاد رسام در تبريز آغاز کرد. سپس از محضر استاد بخت شکوهی ، جمشيد وجد نيا و استاد اميرخانی بهرمند شد. در سال 1359 گواهينامهء ممتازی از سوی انجمن خوشنويسان دريافت کرد. سپس در مراکز آموزشی تبريز به آموزش اين هنر والا پرداخت. وی علاوه بر خط، هنر تذهيب را هم از استاد کوهپايه تذهيب کار معروف ، فرا گرفت و متاًثر از وجود استاد باقری و استاد کريمی نيز هست. اينک در صدد تجربهء ترکيبات رنگی و شکلهای تازه در تذهيب است.

 

برگرفته از کتاب :

سير تطور هنر در آذربايجان

چاپ اول سال 1382 ص.136

سروش(انتشارات صدا وسيما)

روح الله عباس خانی

 

برگشت به ليست